مارکر زرد

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

من ترجیح میدم گلدون قشنگ شکسته مو بندازم دور و همیشه به این فکر کنم که من یه گلدون قشنگ داشتم که شکست .

تا اینکه یه گلدون وصله پینه جلو چشمم باشه که هر وقت نگاهش میکنم ترک های روش رو بیشتر از خودش ببینم ، چون هنوز خوب یادمه گلدون قشنگ من قبل از افتادنش ترک نداشت .

با همین منطق ، به نظرم به دست آوردن رابطه ، موقعیت و آدمی گه یه بار از دستش دادی ، حماقت محضه .

  • مارکر زرد

دور یعنی نزدیک های دست نیافتنی .

  • مارکر زرد

شبیه پرتره ای که نمیدونی مشکلش چیه ، شبیهش بود .

  • مارکر زرد