مارکر زرد

شکر

خوبه که خدا هست حتی اگر تو نباشی . حتی اگر من بد باشم .

نوزده مرداد ٩٥

  • مارکر زرد