مارکر زرد

باید یه سوراخ ایجاد کنم اونور مغزم که بشه حرفام از اینورش بریزه بیرون .
  • مارکر زرد