مارکر زرد

+ سعی کن باهاش کنار بیای .

- سعی کن تو با اینطوری کنار اومدن من کنار بیای .

  • مارکر زرد