مارکر زرد

همیشه از خوشبختی بقیه براشون تعریف میکرد . و با خوشحالی بدبختی های خودشون رو براش میگفت . متنفر بودن بچه هاش از کسی که باعث مشکلاتشون شده بود از خوشحال زندگی کردنشون براش مهم تر بود .
  • مارکر زرد